W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na wolne stanowisko Główny księgowy

XML

Treść

Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko :

Główny księgowy 

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

ul. Cieplicka 11A

58-560 Jelenia Góra

II. Wymiar czasu pracy:

½ etatu

III. Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

IV. Zatrudnienie :

01 marzec 2022 roku

V. Wymagania od kandydata:

Konieczne: Wymagania wynikające z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869):

1. ma obywatelstwo Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

Pożądane:

1.znajomość przepisów ustaw o rachunkowości, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, finansach publicznych, muzeach

2. znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,

3. znajomość i obsługa programów komputerowych, programów księgowych (Optima),

4. posiada umiejętność sporządzania zestawień, analiz danych statystycznych, prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe,

6. posiada umiejętność samodzielnej organizacji pracy, pracy w zespole, sumienność, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na powyższym stanowisku,

VI. Zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku:

1. prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

2. kierowanie bezpośrednio całokształtem rachunkowości Muzeum,

3.opracowanie i wdrażanie procedur, zatwierdzonych przez Dyrektora, dotyczących finansów Muzeum i obiegu dokumentów,

3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

5. dokonywanie kontroli kompletności, rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6. sporządzanie bilansu oraz sprawozdawczości finansowej,

7. sporządzanie planu finansowego Muzeum oraz bieżące dokonywanie korekt,

8. dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Muzeum,

9. windykacja należności  

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny.

2. Życiorys zawodowy CV.

3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy.

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

6. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych( DZ. U z 2019r. poz. 1781) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorządowych ( Dz. U. Z 2019r. Poz.1282).

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Muzeum lub wysłać pocztą na adres: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 11A, 58-560 Jelenia Góra.

2.  Termin : 24.02.2022 godz.14.00

3. Kopertę z dokumentami należy opisać: „Konkurs na stanowisko Głównego księgowego w Muzeum Przyrodniczym”.

4. Otwarcie złożonych kopert nastąpi: 24.02.2022 godz.15.00 

5. Kandydaci, którzy spełniają wymogi zostaną poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dalszym etapie.

6. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

7. Aplikacje niezakwalifikowane będą do odbioru w Sekretariacie Muzeum  do dnia 30.04.2022 rok, nie odebranie w tym terminie dokumentów skutkuje ich zniszczeniem.

Na CV prosimy o umieszczenie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).